WEB stránka je vo výstavbe. Za porozumenie ĎAKUJEM.

POĎAKOVANIE ZA MILODARY, SPONZORSTVO A FINANČNÉ DARY

Úprimne ďakujeme všetkým darcom, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli a naďalej prispievajú na vyhotovenie repliky nášho pôvodného gotického oltára. Veríme, že s Božou a Vašou pomocou sa nám podarí toto dielo dokončiť. Duchovný otec farnosti Čerín každodenne vkladá všetkých dobrodincov do svojich modlitieb.

Vyslovujeme všetkým úprimné „Pán Boh zaplať“!

Čerín, 11.mája 2014

ZBIERKA NA OBNOVU ČERÍNSKEHO KOSTOLA

Drahí priatelia,

v roku 2015 si pripomenieme 700 rokov od konsekrácie gotického kostola v Čeríne. Kostol láka návštevníkov z rôznych kútov Slovenska aj zahraničia svojou umeleckou a duchovnou hodnotou. Samotná architektúra a stredoveké fresky sú predmetom neustáleho umeleckého a vedeckého záujmu zo strany kunsthistorikov a reštaurátorov.


Duchovnému otcovi Rímskokatolíckej farnosti Čerín Mgr. Dušanovi Mesíkovi sa s Božou pomocou darí takmer neuveriteľné dielo – stavať vernú kópiu krídlového gotického oltára, ktorého originál je uložený v Budapeštianskom národnom múzeu.

Aj my farníci sa snažíme čo najviac urobiť na tomto dobrom diele, ale bez Vašej pomoci to nedokážeme.

Pre zachovanie a obnovu kostola, ale aj dôstojný priebeh osláv 700. výročia je potrebné urobiťešte mnoho prác na oprave kostola. Preto sa na Vás obraciame sa s prosbou o pomoc, hoci si uvedomujeme , že aj Vy sami ste možno v neľahkej finančnej situácii. V dôvere, že štedrého darcu miluje Pán Boh , Vás zahŕňame do našich modlitieb.

Pre Vás, ktorí sa rozhodnete nám pomôcť finančnou formou sme si dovolili priložiť číslo účtu. Budeme vďační aj za iné milodary či sponzoring.

S úctou a pozdravom veriaci farnosti Čerín a filiálok Horná Mičiná, Hrochoť.
Č. účtu: 2916621244/1100 - Tatrabanka, a.s. Banská Bystrica, VS: 500

Čerín, 11.mája 2014

SEMINÁR VNÚTORNÉHO UZDRAVENIA

V dňoch 12.4. – 16.4.2015 sme sa zúčastnili duchovného seminára s témou „Vnútorné uzdravenie“ s pátrom Vellom. Páter Elias Vella je maltský minorita, ktorý chodieva na Slovensko, aby duchovne povzbudil veriacich na duchovných cvičeniach zameraných na vnútorné uzdravenie a hlboký, dôverný vzťah s Bohom.
Z dôvodu jeho choroby seminár viedol exorcista duchovný otec Jozef Maretta, ale aj napriek prekážkam sme v stredu 15.4. uvítali aj pátra Vella.
Seminár svojim obsahovým zameraním ale aj spôsobom výkladu bol pre všetkých účastníkov veľmi poučný. Hlavnou témou bolo vnútorné zranie a vnútorné uzdravenie ako cesta napredovania vo viere.
Živú skúsenosť – prednášky, chvály, adorácie prinášame do našich životov a života spoločenstva.
Touto cestou ďakujeme Páu Bohu za možnosť absolvovať seminár. Zároveň ďakujeme pátrovi Vellovi, duchovnému otcovi Marettovi, organizátorom seminára za všetky duchovné dary, ktoré sme na seminári získali.

Veriaci farnosti Čerín

Gotický kostol sv. Michala v Hornej Mičinej ukrýva vo svojej svätyni stredoveké nástenné maľby. Výjavy z nich ostávajú tajomstvom, na ich odkrytie a reštaurovanie sa zatiaľ nenašli prostriedky.

Do ranogotického kostola v Čeríne sa vrátila kópia vzácneho oltára. Originál vzácneho oltára je dnes v zbierkach Maďarskej národnej galérie. Do kostola sa vrátila kópia, požehnajú ju na jeseň 2015.

Kardinál Ján Chryzostom Korec o slobode, výhrade svedomia a odluke Cirkvi Pri príležitosti jeho jubilea uverejňujeme mierne skrátený text jeho homílie z 5. júla 2005 na sviatok sv. Cyrila a Metoda v Nitre. Profesor histórie Róbert Letz ju vo veľkom kardinálovom profile pomenoval ako kľúčovú, bola to jeho posledná kázeň v úrade nitrianskeho biskupa.

Sedembolestná Panna Mária, hlavná Patrónka Slovenska Sedembolestnú Pannu Máriu si uctievajú Slováci ako svoju národnú Patrónku. V iných krajinách je známa pod menom „Bolestná Panna Mária“ (lat. Virgo Maria Dolorosa). Samozrejme, „sedem“ je symbolické číslo.

Fatima stále aktuálna IV. Panna Mária pri svojom zjavení sestre Lucii v kláštore v Pontevedre 10. decembra 1925 povedala: „Všetkým, ktorí sa počas piatich mesiacov na prvú sobotu vyspovedajú, pristúpia k svätému prijímaniu, pomodlia sa päť desiatkov ruženca a strávia so mnou pätnásť minút v rozjímaní o tajomstvách ruženca, s úmyslom odčiniť urážky voči mne

 
This template downloaded form free website templates