DOMÁCA LITURGIA PREJAVENIA ÚCTY BIBLII

V posynodálnej apoštolskej exhortácii Verbum Domini, ovocia synody biskupov venovanej „Božiemu Slovu v živote a poslaní Cirkvi“ čítame: „Z veľkého snubného tajom-stva vyplýva neodňateľná zodpovednosť rodičov voči svojim deťom. K autentickému otcovstvu a materstvu patrí aj komunikácia a svedectvo o zmysle života v Kristovi: prostredníctvom vernosti a jednoty rodin-ného života sú rodičia pred vlastnými deťmi prvými hlásateľmi Božieho slova. Cirkevné spoločenstvo ich musí podporovať a po-máhať im, aby rozvíjali v rodine modlitbu, počúvanie Božieho slova, poznanie Biblie. Preto synoda vyjadruje prianie, aby v každej domácnosti bola Biblia a aby ju rodina uchovávala dôstojným spôsobom, aby ju mohla čítať a modliť sa s ňou. Nevyhnutnú pomoc tu môžu poskytnúť kňazi, diakoni alebo dobre pripravení laici. Synoda tiež odporučila utváranie malých spoločenstiev medzi rodinami, v ktorých sa rozvíja spo-ločná modlitba a meditácia nad primera-nými pasážami Svätého písma“ (č. 85).

 

Vyhlásenie farára farnosti sv. Martina v Čeríne vdp.Mgr. Dušana Mesíka

Drahí bratia a sestry, všetci priatelia a priaznivci našej farnosti.

V prvom rade sa chcem poďakovať nášmu Nebeskému Otcovi a v neposlednom rade všetkým vám, ktorí ste svojim hlasom prispeli k získaniu finančnej dotácie na obnovu vzácnych fresiek zo 14. storočia. Už len to, že boli z našej farnosti zaradené do súťaže 2 ranogotické kostoly, v Čeríne a Hornej Mičinej, bolo prejavom Božej priazne. Som veľmi povzbudený z nasadenia farníkov a mnohých priateľov, ktorí 2 týždne neúnavne pracovali na tom, aby sa Čerínsky kostolík dostal do povedomia a získal tým, v súťaži nadácie VÚB „Zachráňte fresky - Poklady môjho srdca“, podporu širokej verejnosti. Hlasovanie nabralo také rozmery, ktoré som vôbec neočakával. Zapojili sa nielen veriaci, ale aj všetci, ktorí si cenia výpovednú hodnotu kultúrneho dedičstva nášho národa. Veľkú oporu a povzbudenie som mal vo svojich spolubratoch v kňazskej službe našej diecézy i mimo nej. Počas súťaže sme popri neúnavnom nasadení získavania hlasov, žehnali všetkým súperom a zvlášť priaznivcom Prešovskej kalvárie. Víťazstvo som totiž v prvom rade prostredníctvom modlitieb vložil do Božej vôle. Z úprimného srdca VEĽKÉ ĎAKUJEM patrí naozaj všetkým priateľom a ľuďom dobrej vôle, v ktorých srdciach nezhasína láska po kráse a obnove pokladov nášho Slovenska. Za vašu podporu ešte raz úprimne ďakujem.


S úctou a láskou žehnám a v modlitbách pamätám na vás všetkých...
Dušan Mesík, farár v Čeríne

 

POĎAKOVANIE ZA MILODARY, SPONZORSTVO A FINANČNÉ DARY

Úprimne ďakujeme všetkým darcom, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli a naďalej prispievajú na vyhotovenie repliky nášho pôvodného gotického oltára. Veríme, že s Božou a Vašou pomocou sa nám podarí toto dielo dokončiť. Duchovný otec farnosti Čerín každodenne vkladá všetkých dobrodincov do svojich modlitieb.

Vyslovujeme všetkým úprimné „Pán Boh zaplať“!

Čerín, 11.mája 2014

ZBIERKA NA OBNOVU ČERÍNSKEHO KOSTOLA

Drahí priatelia,

v roku 2015 si pripomenieme 700 rokov od konsekrácie gotického kostola v Čeríne. Kostol láka návštevníkov z rôznych kútov Slovenska aj zahraničia svojou umeleckou a duchovnou hodnotou. Samotná architektúra a stredoveké fresky sú predmetom neustáleho umeleckého a vedeckého záujmu zo strany kunsthistorikov a reštaurátorov.


Duchovnému otcovi Rímskokatolíckej farnosti Čerín Mgr. Dušanovi Mesíkovi sa s Božou pomocou darí takmer neuveriteľné dielo – stavať vernú kópiu krídlového gotického oltára, ktorého originál je uložený v Budapeštianskom národnom múzeu.

Aj my farníci sa snažíme čo najviac urobiť na tomto dobrom diele, ale bez Vašej pomoci to nedokážeme.

Pre zachovanie a obnovu kostola, ale aj dôstojný priebeh osláv 700. výročia je potrebné urobiťešte mnoho prác na oprave kostola. Preto sa na Vás obraciame sa s prosbou o pomoc, hoci si uvedomujeme , že aj Vy sami ste možno v neľahkej finančnej situácii. V dôvere, že štedrého darcu miluje Pán Boh , Vás zahŕňame do našich modlitieb.

Pre Vás, ktorí sa rozhodnete nám pomôcť finančnou formou sme si dovolili priložiť číslo účtu. Budeme vďační aj za iné milodary či sponzoring.

S úctou a pozdravom veriaci farnosti Čerín a filiálok Horná Mičiná, Hrochoť.
Č. účtu: SK11 1100 0000 0029 4802 0232

Čerín, 11.mája 2014

Obec Čerín sa stala najvýchodnejším bodom európskej cesty sv. Martina.
Čerín 25. septembra (TK KBS) Obec Čerín neďaleko Banskej Bystrice sa stala najvýchodnejším bodom európskej kultúrnej cesty svätého Martina. Tamojší kostol tak získal duchovné prepojenie s ďalšími európskymi kostolmi, zasvätenými svätému Martinovi. Počas slávnostnej svätej omše prijali veriaci od zástupcov pútnickej cesty stopu svätého Martina z Tour, ktorá si našla trvalé miesto pri oltári kostolíka v Čeríne.

Gotický kostol sv. Michala v Hornej Mičinej ukrýva vo svojej svätyni stredoveké nástenné maľby. Výjavy z nich ostávajú tajomstvom, na ich odkrytie a reštaurovanie sa zatiaľ nenašli prostriedky.

Do ranogotického kostola v Čeríne sa vrátila kópia vzácneho oltára. Originál vzácneho oltára je dnes v zbierkach Maďarskej národnej galérie. Do kostola sa vrátila kópia, požehnajú ju na jeseň 2015.

Kardinál Ján Chryzostom Korec o slobode, výhrade svedomia a odluke Cirkvi Pri príležitosti jeho jubilea uverejňujeme mierne skrátený text jeho homílie z 5. júla 2005 na sviatok sv. Cyrila a Metoda v Nitre. Profesor histórie Róbert Letz ju vo veľkom kardinálovom profile pomenoval ako kľúčovú, bola to jeho posledná kázeň v úrade nitrianskeho biskupa.

Sedembolestná Panna Mária, hlavná Patrónka Slovenska Sedembolestnú Pannu Máriu si uctievajú Slováci ako svoju národnú Patrónku. V iných krajinách je známa pod menom „Bolestná Panna Mária“ (lat. Virgo Maria Dolorosa). Samozrejme, „sedem“ je symbolické číslo.

Fatima stále aktuálna IV. Panna Mária pri svojom zjavení sestre Lucii v kláštore v Pontevedre 10. decembra 1925 povedala: „Všetkým, ktorí sa počas piatich mesiacov na prvú sobotu vyspovedajú, pristúpia k svätému prijímaniu, pomodlia sa päť desiatkov ruženca a strávia so mnou pätnásť minút v rozjímaní o tajomstvách ruženca, s úmyslom odčiniť urážky voči mne

 
This template downloaded form free website templates