WEB stránka je vo výstavbe. Za porozumenie ĎAKUJEM.

Pôst a pokánie

Kán. 1249 /Kódexu kánonického práva (ďalej KKP)/ - Všetci veriaci, každý svojim spôsobom, sú z božského zákona povinní konať pokánie; aby sa však medzi sebou spojili v istom spoločnom konaní pokánia, predpisujú sa dni pokánia, v ktorých sa veriaci majú zvláštnym spôsobom venovať modlitbe, konať skutky nábožnosti a dobročinnej lásky, majú sa zapierať vernejším plnením svojich povinností a najmä zachovávaním pôstu a zdržiavania sa mäsa podľa normy nasledujúcich kánonov.
Kán. 1250 /KKP/ - Dni a obdobia pokánia v celej Cirkvi sú jednotlivé piatky celého roka a Pôstne obdobie.
Kán. 1251 /KKP/ - Zdržiavanie sa jedenia mäsa alebo iného pokrmu podľa predpisov Konferencie biskupov sa má zachovať každý piatok, ak nepripadá naň niektorý deň, uvedený medzi slávnosťami; avšak zdržiavanie sa mäsa a pôst sa má zachovať na Popolcovú stredu a v Piatok umučenia a smrti nášho Pána Ježiša Krista.
Kán. 1252 /KKP/ - Zákon zdržiavania sa mäsa zaväzuje tých, ktorí dovŕšili štrnásty rok života, zákon pôstu však zaväzuje všetkých plnoletých (=osoba, ktorá dovŕšila 18 rok života ) až do začatia šesťdesiateho roka života. Je treba sa starať, aby aj tí, ktorí pre maloletosť nie sú viazaní zákonom pôstu a zdržiavania sa mäsa, boli vychovávaní k pravému zmyslu pokánia.

POĎAKOVANIE ZA MILODARY, SPONZORSTVO A FINANČNÉ DARY

Úprimne ďakujeme všetkým darcom, ktorí akýmkoľvek spôsobom prispeli a naďalej prispievajú na vyhotovenie repliky nášho pôvodného gotického oltára. Veríme, že s Božou a Vašou pomocou sa nám podarí toto dielo dokončiť. Duchovný otec farnosti Čerín každodenne vkladá všetkých dobrodincov do svojich modlitieb.

Vyslovujeme všetkým úprimné „Pán Boh zaplať“!

Čerín, 11.mája 2014

ZBIERKA NA OBNOVU ČERÍNSKEHO KOSTOLA

Drahí priatelia,

v roku 2015 si pripomenieme 700 rokov od konsekrácie gotického kostola v Čeríne. Kostol láka návštevníkov z rôznych kútov Slovenska aj zahraničia svojou umeleckou a duchovnou hodnotou. Samotná architektúra a stredoveké fresky sú predmetom neustáleho umeleckého a vedeckého záujmu zo strany kunsthistorikov a reštaurátorov.


Duchovnému otcovi Rímskokatolíckej farnosti Čerín Mgr. Dušanovi Mesíkovi sa s Božou pomocou darí takmer neuveriteľné dielo – stavať vernú kópiu krídlového gotického oltára, ktorého originál je uložený v Budapeštianskom národnom múzeu.

Aj my farníci sa snažíme čo najviac urobiť na tomto dobrom diele, ale bez Vašej pomoci to nedokážeme.

Pre zachovanie a obnovu kostola, ale aj dôstojný priebeh osláv 700. výročia je potrebné urobiťešte mnoho prác na oprave kostola. Preto sa na Vás obraciame sa s prosbou o pomoc, hoci si uvedomujeme , že aj Vy sami ste možno v neľahkej finančnej situácii. V dôvere, že štedrého darcu miluje Pán Boh , Vás zahŕňame do našich modlitieb.

Pre Vás, ktorí sa rozhodnete nám pomôcť finančnou formou sme si dovolili priložiť číslo účtu. Budeme vďační aj za iné milodary či sponzoring.

S úctou a pozdravom veriaci farnosti Čerín a filiálok Horná Mičiná, Hrochoť.
Č. účtu: 2916621244/1100 - Tatrabanka, a.s. Banská Bystrica, VS: 500

Čerín, 11.mája 2014

Gotický kostol sv. Michala v Hornej Mičinej ukrýva vo svojej svätyni stredoveké nástenné maľby. Výjavy z nich ostávajú tajomstvom, na ich odkrytie a reštaurovanie sa zatiaľ nenašli prostriedky.

Kardinál Ján Chryzostom Korec o slobode, výhrade svedomia a odluke Cirkvi Pri príležitosti jeho jubilea uverejňujeme mierne skrátený text jeho homílie z 5. júla 2005 na sviatok sv. Cyrila a Metoda v Nitre. Profesor histórie Róbert Letz ju vo veľkom kardinálovom profile pomenoval ako kľúčovú, bola to jeho posledná kázeň v úrade nitrianskeho biskupa.

Sedembolestná Panna Mária, hlavná Patrónka Slovenska Sedembolestnú Pannu Máriu si uctievajú Slováci ako svoju národnú Patrónku. V iných krajinách je známa pod menom „Bolestná Panna Mária“ (lat. Virgo Maria Dolorosa). Samozrejme, „sedem“ je symbolické číslo.

Fatima stále aktuálna IV. Panna Mária pri svojom zjavení sestre Lucii v kláštore v Pontevedre 10. decembra 1925 povedala: „Všetkým, ktorí sa počas piatich mesiacov na prvú sobotu vyspovedajú, pristúpia k svätému prijímaniu, pomodlia sa päť desiatkov ruženca a strávia so mnou pätnásť minút v rozjímaní o tajomstvách ruženca, s úmyslom odčiniť urážky voči mne

 
This template downloaded form free website templates